آب داخل سیکل گرمایش پکیج های دیواری همیشه باید به یک مقدار مشخصی در سیستم وجود داشته باشد و به مراتبط بررسی و تنظیم گردد. فشار مناسب در این سیستم بین 1.5 بار تا 2 بار می باشد و بالاتر از این مقدار پیشنهاد نمی شود؛ زیرا احتمال عمل کردن شیر اطمینان 3 بار سیستم وجود دارد.