سیستم های گرمایش که دارای سیکل آبگرم بسته می باشد، همانند خودرو نیازمند محلول ضد رسوب نیز می باشند. این محلول ها کارشان ایجا یک لایه نانو مابین فلز و آب می باشد.